Reklamační řád

Společnost Baby Bobek s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1,  IČ: 05681618,  zapsaná Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 268859, (dále jen "prodávající") vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tento

Reklamační řád

který upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující právo na zajištění bezplatné opravy výrobku zakoupeného od prodávajícího v rámci výrobcem stanovené záruky. Tento reklamační řád se vztahuje rovněž na zboží zakoupené v internetovém obchodě, avšak se specifiky stanovenými podmínky v posledním odstavci tohoto reklamačního řádu.

Kupující by měl při koupi věci vzít v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování věci. Zvolený druh a velikost věci by měl odpovídat potřebám zákazníka.  

Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci.

Shoda s kupní smlouvou

Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:

 • bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne jejího uplatnění.
 • případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající,  odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době. Lhůta pro uplatnění reklamace ( záruční doba ) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží nebo ode dne doručení přepravní spol.. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list /pokud je součástí výrobku/ s vyznačením rozsahu a podmínek záruky. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení věci. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.

Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný,může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

Vady zboží 

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve  lhůtě která nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. delší dobu, na které se prodávající s kupujícím výslovně dohodli a tuto dohodnutou lhůtu písemně uvedli v reklamačním protokolu jako lhůtu pro odstranění všech tam uvedených reklamovaných vad.

Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Podávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, není-li to k povaze vady neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady,/pokud se nejedná o mechanické nebo úmyslné poškození zboží /zatímco prodávající má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Doba od uplatnění reklamace až do doby,kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:

 •   -  výměnu zboží za jiné bezvadné,
 •  -  zrušení kupní smlouvy, (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu)

 

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady. 

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.

Pokud bude po odborném posouzení vady reklamačním technikem zjištěno, že v daném případě nejde o vadu, za níž by prodávající podle zákona odpovídal, není prodávající povinen toto odborné stanovisko dále přezkoumávat. Opětovné zaslání zboží k odbornému posouzení může prodávající zajistit, avšak pouze v případě, že mu kupující předem uhradí nutné náklady (zejména poštovné a balné) související se zasláním zboží k odbornému posouzení. Záruka se nevztahuje na vady výrobku vzniklé zaviněním kupujícího. O nárocích kupujícího vyplývajících z rozporu s kupní smlouvou při převzetí zboží rozhodne vždy příslušný reklamační pracovník prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přidat k reklamovanému výrobku. Je třeba uvést zjištěné vady (eventuálně označit) - o jaké vady se jedná a jak se projevují - a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje.

Reklamace se nevztahují zejména na případy 

 • došlo-li ke změně vlastností zboží v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoli poškození zákazníkem nebo třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu;
 • nese-li předložený nákupní doklad zjevné známky provedených změn;
 • živelné katastrofy
 • při testování se neprojeví závada a výrobek je shledán plně funkčním
 • záruka na zboží již uplynula
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, voda, písek apod.), neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, nebo použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou a na poškození způsobené nadměrným mechanickým opotřebením nebo zanedbáním péče
 • na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým používáním
 • výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci (teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy)
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů výrobku, který byl upravován kupujícím (nátěry, ohýbání atd.)
 • výrobek byl poškozen přírodními živly nebo vyšší moci
 • výrobek byl poškozen při přepravě (Zásilku od PPL si vždy pozorně prohlédněte a pokud balík vykazuje jakékoli známky mechanického poškození odmítněte jej převzít. V případě, že to bude možné, otevřete zásilku před poštovním doručovatelem. Pokud bude jevit známky poškození, balík okamžitě reklamujte. Pokud balík s poškozením převezmete a na tuto skutečnost přijdete později, PPL reklamaci neuzná.)

 

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností

 • že se vada vyskytla v záruční době, za tím účelem kupující předloží řádný nákupní doklad o tom, že kupující koupil výrobek od prodávajícího s datem zakoupení a kupní cenou
 • že je výrobek vadný, za tím účelem kupující předloží vadný výrobek v reklamačním středisku
 • Kupující je povinen předat prodávajícímu zboží pokud je to možné úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a pokud možno v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž vhodné, aby byl kupující schopen předložit daňový doklad (fakturu) a záruční list.

 

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena. 

Oprávněné reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 

Dojde-li k výměně vadného zboží za nové, anebo byla-li vyměněna vadná součást, začne běžet záruční doba k novému zboží, znovu od převzetí nové věci resp. věci s novou součástí. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravy v záruční opravě.

 

Zvláštní ustanovení při koupi zboží v internetovém obchodě

Pokud bylo zboží kupujícím zakoupeno v internetovém obchodě, má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Kupující je povinen odstoupení od smlouvy prodávajícímu oznámit. Zároveň je kupující povinen nepoužité zboží doručit přepravní službou na adresu prodávajícího a to ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má v tomto případě právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží ze strany kupujícího. Prodávající je zároveň povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční prostředky do 30 dnů ode dne, kdy kupující od smlouvy odstoupil a vrátil prodávajícímu zboží. 

V případě reklamace zboží je po vyřízení reklamace zboží kupujícímu zasláno přepravní službou na adresu uvedenou při uplatnění reklamace.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny. Pokud v období mezi koupí zboží a uplatněním reklamace u prodávajícího dojde ke změně reklamačního řádu, použije se ta verze reklamačního řádu, která je platná v době uplatnění reklamace.

Odběratel, který je zároveň spotřebitelem (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti), v případě že není spokojen s vyřízením reklamace dodavatelem, má možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci a tuto požádat o vyřešení sporu mimosoudní cestou. Takový návrh může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího. Více informací k této problematice je uvedeno na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz .

 

Baby Bobek s.r.o.